نمونه گیری از بافت مناسب برای آزمایشات کشت سلولی بخش اول

نمونه گیری از بافت مناسب برای آزمایشات کشت سلولی بخش اول

سلول های کشت داده شده در آزمایشات کشت سلولی می توانند از بافت های بالغین یا جنین مشتق شده باشـند. کشـت های مشتق از بافت های جنینی عموم...

ادامه مطلب

plasmid extraction

استخراج پلاسمید – H.C.Birnboim,J.Doly

روشی برای استخراج DNA پلاسمید از سلولهای باکتریایی تشریح شده است. این روشی سریع برای استخراج پلاسمید که می تواند با استفاده از ژل الکتروفورز 100 یا بیشتر کلون در روز آنالیز کند و DNA پلاسمید به اندازه کافی خالص است که با آنزیم های محدود کننده قابل هضم است.

ادامه مطلب