پنل تومور مارکر

مشاهده همه 9 نتیجه

پنل تومور مارکر ها توانایی تشخیص بیو مارکر های سرطانی را داشته و در درمان زود هنگام سرطان ها مفید میباشند.

تومور مارکرها موادی هستند که به وسیله تومور و یا سلولهای غیر توموری به عنوان پاسخی به حضور تومور، تولید می شوند و در تشیص بیماری در مراحل اولیه، افتراق مراحل و درجات مختلف بیماری، پایش درمان و تشخیص عود تومور مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشات قابل انجام در پنل تومور مارکر :

CEA
CA 19-9
CA 15-3
CA-125
AFP
Beta HCG
Serum free-Beta-hCG
Free PSA
Total PSA

فروشگاه اینترنتی وندیداز ضمن همکاری با واردکنندگان و تولیدکنندگان مجاز مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، سبد بسیار متنوعی از پنلهای تومور مارکر از نظر کیفیت، قیمت و عملکرد آماده نموده است که آزمایشگاه شما را به طور کارآمد و موثر نگه میدارد.