توضیحات

محیط کشت Hams F10 یا  Nutrient Mixture F-10 جهت رشد اولیه سلول های دیپلوئید انسانی و گلبول های سفید خونی در مطالعات آنالیز کروموزومی استفاده می شود. محیط کشت Hams F10 براي استفاده در سيستم هـاي بـدون سرم، بخصوص براي رشد سلول هاي CHO طراحي شده اند. ايـن محـيط هـا بايسـتي قبـل از مصرف با عوامل افزودني تكميلـي نظيـر انسـولين، ترانسفرين و فاكتور رشد اپيدرم غني شوند. سيستم بافري اين محـيط هـا معمـولاً هـپس مـي باشد.

هنگام انتخاب محيط كشت بايستي به نيازهاي غذايي سلول هاي مورد نظر توجه كرد. محـيط هاي كشت سلول اغلب تركيبي از يك محيط پايه، سيستم بافري، سرم و آنتي بيوتيك ها مـي باشند كه در زير به بعضي از نكات مربوط به هر كدام اشاره مي شود: 

محیط پایه: در طي سه دهه گذشته انواع مختلفي از محـيط هـاي كشـت پايـه تجـاري توليـد شـده انـد. همانطور كه گفته شد پايه اي ترين محيط ها، محلول هاي نمكـي متعـادل شـده هسـتند كـه اغلب براي شستشو، سوسپانسيون كردن و نگهداري كوتاه مدت سلول ها بـه كـار مـي رونـد. ساده ترين اين محلول ها بافر فسفات است. در حقيقت محلول هاي متعادل نمكـي، بـه دنبـال شناخته شدن يون هاي ضروري حيات توليد شدند. مهمترين يون هاي حيـاتي سـلول شـامل كلسيم، منيزيم، پتاسيم، سـديم و فسـفات هسـتند. محلـول هـاي متعـادل نمكـي در حقيقـت مخلوطي از نمك هاي مختلف يون هاي فوق در غلظتهاي مختلف هسـتند. مهمتـرين محلـول هاي متعادل نمكي كه در كشت سلولي بكار مي روند شامل EBSS ،DPBSو HBSSهستند. 

امروزه با افزودن هورمون ها، ويتامين ها، اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چرب و ليپيدهاي مختلف به محيط هاي پايه فوق، محيط هاي غني تري تهيـه شـده انـد كـه بـراي رشـد و نگهـداري محدوده وسيعي از انواع سلول ها مناسب هستند. اين محيط هاي پيچيـده تـر، بـراي رشـد و نگهداري طولاني تر سلول ها استفاده مي شوند. ميـزان پيچيـدگي هـاي ايـن محـيط هـا نيـز متفاوت است. به عنوان مثال محيط کشت DMEM پيچيدگي هاي خيلي كمتري داشته و در مقابل محيط McCoyپيچيدگي خيلي بيشتري دارد. محيط DMEMاز نمك ها و اسـيدهاي آمينـه ضروري و ويتامين ها تشكيل شده است و محيط McCOYاز نمك هاي معدني، ويتامين ها و اسيدهاي آمينه خيلي متنوع تر، بعلاوه يك سري متابوليـت هـاي اضـافي نظيـر نوكلئوتيـدها تشكيل شده است. نمونه هايي از اين محيط كشتها و كاربردهاي آنهـا در جـدول زيـر آمـده است.

شرایط نگهداری محیط کشت Ham’s F 12 :

Store at 2˚ to 8˚C

Related Posts

توضیحات تکمیلی

حجم

ml 500, ml 1000

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محیط کشت Hams F10”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.