توضیحات

مقدمه :

با مطالعه متن زیر به اهمیت استفاده از کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون بیش از پیش پی میبرید. آلفا آميلاز ها آنزيم های هيدروليتيك هستند كه نشاسته را به مالتوز تبديل مي كنند و در بدن انسان از اندام هاي مختلف منشاء مي گيرند .آميلاز پانكراتيك توسط پانکراس توليد و در مجرای روده آزاد مي گردد. آميلاز بزاقي در غدد بزاقي ساخته شده و به بزاق مي ريزد. آميلاز توسط كليه از گردش خون حذف شده و از طریق ادرار دفع می شود. بنابراين افزايش آميلاز سرم منجر به افزايش آميلاز ادراري مي گردد.

اندازه گيري آلفا آميلاز سرم و ادرار بيشتر براي تشخيص بيماري هاي لوزالمعده و پيشرفت عوارض آنها انجام مي شود. در پانكراتيت حاد ميزان آميلاز خون، چند ساعت پس از شروع درد شكم افزايش مي يابد و بعد از گذشت 12 ساعت به بيشترين ميزان خود مي رسد و پس از 5 روز دوباره به ميزان نرمال باز می گردد.

اندازه گیری فعالیت آلفا آميلاز یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص بيماري هاي لوزالمعده نیست، به عنوان مثال در اوريون و نارسایي های كليه ( به دلیل عدم دفع آمیلاز از طریق ادرار ) نیز میزان آمیلاز سرم افزایش می یابد. بنابراين براي تشخيص پانكراتيت حاد  لازم  است ميزان ليپاز نيز اندازه گيري  شود.

روش :

آنزیمی، کالریمتری

در این روش (4,6-ethylidene-(G7)-p-nitrophenyl-(G1)-α-D-maltoheptaoside (EPS-G7 توسط آلفا آمیلاز ها به قطعات مختلفی شکسته می شود. در مرحله دوم این قطعات توسط گلوکوزیداز هیدرولیز شده و  منجر به تولید گلوکز و p-nitrophenol  می شود. افزایش جذب نوری، مربوط به میزان فعالیت  هر دو نوع آمیلاز ( پانکراتیک و بزاقی ) می باشد.

شرايط نگهداري محلولهای کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويالها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

هشدارهای استفاده از کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون

بزاق و پوست داراي آنزيم آلفا آميلاز مي باشند. بنابراین از پيپت نمودن با دهان و یا تماس محلول ها با پوست دست جداً خودداري شود.

براي پايدار نمودن محلول ها از سديم آزايد استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان، دست و چشم ها خودداري شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

بطور كلي كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار با محلول ها رعايت گردد.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين تدوين شده، طبق قانون موجود  عمل  شود.

آماده سازي محلولهای کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون

محلول های معرف 1 و 2 در کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون به صورت آماده مصرف می باشند.

جهت انجام تست به صورت تک محلول، محلول هاي شماره 1 و 2 بايد به نسبت 4 بعلاوه 1 با يكديگر مخلوط شوند. ( برای مثال 20 ميلي ليتر محلول 1 و 5 ميلي ليتر محلول 2 )

دوام محلول ها پس از مخلوط شدن در دماي 2 تا 8  درجه سانتيگراد 2  ماه و در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد یک هفته مي باشد.

محلول مخلوط شده باید دور از نور نگهداری شود.

لوازم و مواد مورد نياز کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون :

تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي

سرم فيزيولوژي ( محلول Nacl  با غلظت 9 گرم در ليتر )

نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه باEDTA  يا هپارين و ادرار

پايداري آلفا آميلاز در سرم يا پلاسما :

در دماي 20 تا 25 درجه سانتيگراد 7 روز

در دماي 4 تا 8 درجه سانتيگراد 7 روز

در دماي منهاي 20 درجه سانتيگراد 1 سال

پايداري آلفا آميلاز در ادرار :

در دماي20 تا 25 درجه سانتيگراد 2 روز

در دماي 4 تا 8 درجه سانتيگراد 10 روز

در دماي منهاي20 درجه 3 هفته

از آلوده شدن نمونه ها جلوگيري شود

معرفهای کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده  براي كار مي باشد.

معرف شماره 1 :

0.1 mol/lPH 7.1Good’s buffer
50 mmol/l NaCl
10 mmol/l MgCl2
2 KU/l a- Glucosidase

معرف شماره 2 :

0.1 mol/lPH 7.1Good’s buffer
1.6 mmol/l EPS-G7

روش انجام آزمايش :

طول موج :             405 نانومتر

قطر كووت :          يك سانتيمتر             

دما :                   37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :       فتومتر  با هوا روي صفر تنظيم شود

 

تک محلوله

                                                        سرم يا پلاسما                    ادرار
نمونه بيمار                                                20 ميكروليتر                10 میکرولیتر
محلول مخلوط شده 1 و 2               1000 ميكروليتر              1000میکرولیتر 
پس از مخلوط نمودن، مقدار جذب نوري را بعد از 2 دقيقه قرائت نموده، كرونومتر را به كار انداخته و دقيقاً پس از 1، 2 و 3 دقيقه اختلاف جذب نوري را از دقيقه قبل تعيين كنيد.

 

دومحلوله

                                                        سرم يا پلاسما                    ادرار
نمونه بيمار                                                20 ميكروليتر               10 میکرولیتر
محلول شماره 1                                1000 ميكروليتر            1000 میکرولیتر 
پس از مخلوط نمودن به مدت 1 دقیقه انکوبه نموده و سپس محلول شماره 2 را اضافه نمایید.
محلول شماره 2                              250 ميكروليتر            250  میکرولیتر 
پس از مخلوط كردن، مقدار جذب نوري را بعد از 2 دقيقه قرائت نموده و بلافاصله كرونومتر را به كار انداخته و دقيقاً پس از 1، 2 و 3 دقيقه اختلاف جذب نوري را از دقیقه قبل تعيين نماييد.

 

محاسبات کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون :

مقدار اختلافات جذب نوري پس از دقایق 1، 2 و 3 را با هم جمع نموده و بر عدد 3  تقسيم كرده و ميانگين بدست آمده را در فاکتور (مطابق جدول زیر) ضرب نماييد.

 سرم یا پلاسماادرار
دو محلوله641412727
تک محوله515110202

توجه : این فاکتورها بر اساس فتومتر استاندارد بوده و  فاکتورهای فوق در فتومترها و اتوآنالیزرهای مختلف متفاوت میباشد .

در صورتیکه جمع آوری نمونه ادرار در مدت زمان خاصی ( 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ساعت ) انجام شده باشد نتیجه به دست آمده از روش فوق را در حجم ادرار ضرب کرده و بر عدد 1000 تقسیم نموده و بر حسب U/xh  = x ) زمان های 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ساعت ) گزارش نمایید.

كنترل :

جهت كنترل کیفیت، سرم کنترل های  TruLab Nو TruLab P شركت پارس آزمون را بطور جداگانه تهيه نمایید.

ويژگيها و  كارآيي کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون :

  • محدوده اندازه گيري

اين كيت جهت اندازه گيري آلفا آميلاز تا تغييرات جذب نوري .240 در دقيقه طراحي شده .

و در مواردي كه تغييرات جذب نوري بيش از 0.24 در دقيقه و یا U/l 1500 باشد بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 10 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 11 ضرب شود.

  • حساسيت

حداقل مقدار آلفا آميلاز قابل اندازه گيري 3 واحد بين المللي در ليتر مي باشد.

  • عوامل مداخله گر

اسيد آسكوربيك تا غلظت 30 ميلي گرم در دسي ليتر، بيلي روبين تا غلظت 40  ميلي گرم در دسي ليتر و تري گليسيريد تا غلظت 1000 ميلي گرم در دسي ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

هموگلوبين حتي با غلظت هاي پايين نيز باعث تداخل در آزمايش مي شود.

توجه : لطفاً از به کار بردن نمونه های همولیز شده جداً خودداری شود.

دقت ( در 37 درجه سانتيگراد )

CV

(%)

 

SD

(U/l)

Mean (U/l)

Intra-assay precision

n=20

1.08

0.67

0.59

2.00

2.67

4.96

184

398

841

Sample 1

Sample 2

Sample 3

CV(%) 

SD

(U/l)

Mean (U/l)Inter-assay precisionn= 20
1.010.970.921.823.747.48180383817Sample 1Sample 2Sample 3

 

مقايسه روشها

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت آلفا آميلاز شركت پارس آزمون(Y)   با يكي از متداول ترين كيت هاي آلفا آميلاز در جهان (X) بر روي 100 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 1.00 (X) + 1.00 U/l ; r = 0.998

دامنه مرجع (ناشتا) کیت آلفا آمیلاز پارس آزمون :

در سرم                              U/l    <100

در ادرار 24 ساعته                 U/l   < 410

 

مآخذ :

  1. Lorentz K. a-Amylase. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory 1sted.Frankfurt:TH-Books. Verlagsgesellschaft ;1998.p.192-202.
  2. Moss DW, Henderson AR. Digestive enzymes of pancreatic origin. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of ClinicalChemistry.3rdPhiladelphia:W.BSaunders.Company; 1999.p.689-98.
  3. Kruse-Jarres JD, Kaiser C, Hafkenscheid JC, Hohenwallner W, Stein W., Bohner J et al. Evaluation of a new alpha-amylase assay using 4,6-ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(G1)-alpha,D-maltoheptaoside as substrate. J Clin Chem Biochem 1989;27:103-13.
  4. Hohenwallner W, Stein W, Hafkenscheid JC, Kruse-Jarres JD, Kaiser C, Hubbuch A et al. Reference ranges for alpha-amylase in serum and urine with 4,6-ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(G1)-alpha,D-maltoheptaoside as substrate. J Clin Chem Clin Biochem 1989;27:97-101.

توضیحات تکمیلی

برند

پارس ازمون

دستگاه

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000, Hitachi 917, Hitachi912/911/902/904/717/704, دستگاه عمومی بیوشیمی

حجم

50 میلی لیتر, 52 میلی لیتر, 51 میلی لیتر

روش

EPS – G7

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.