توضیحات

مقدمه

هورمــون تیروکســین عمـــده تـرین هورمون مترشحه از غده تیروئید بوده و کنترل آن توسط یک مکانیســـم فیدبک منفی انجام می گیرد. ابتدا ســنتز TSH توســـط هورمون آزاده کننده تیروتروپین (HRT) تحریک می شود. سپس TSH آزاد شده پس از واکنش با گیرنده هاي اختصــاصی جدار سلولهاي تیروئید موجب ترشح هورمونهاي T3و T4 می گردد. بیش از 99/9 % از کل T4 ســرم به پروتئینهاي پلاســـما (TBG-hyroxin Binding globulin) که ظرفیت بالایی براي اتصــال به T4 دارند، متصــل است.

در نتیجه فقط کمتر از 1/0 % از کل T4 آزاد بوده و فعالیت متابولیکی دارد. هر چند این ظرفیت اتصالی در افراد ســـــــــالم غالباً ثابت باقی می ماند، ولی در دوران حاملگی، هیپرپروتئینمی، بیماریهاي وراثتی با میزان TBG بالا، مصـرف استروژن یا مصـرف داروهاي ضد بارداري این ظرفیت پایین تر بوده و در نتیجه میزان کل T4 به طور کاذب بالاتر می باشــــد.

در موارد TBG پائین (هیپوپروتئینمی، آکـرومگالـی، بـرخـی بیماریهاي کلیوي، کبدي و گوارشــی و نیز بدخیمی ها) میزان کل T4 به طور کاذب پایین تر اســت. در این موارد، جهت بررسی عملکرد تیروئید اندازه گیري مقدار کل T4 به تنهایی کافی نمی باشد.

به طور معمول در سرم افراد مبتلا به هیپرتیروئیدیســــم مقدار T4 افزایش یافته و در افراد مبتلا به هیپوتیروئیدیسم مقدار آن کاهش می یابد. از آنجایی که کاهش یا افزایش T4 نشـــــــــــان دهنده انواع نارسائی هاي تیروئیدي، هیپوتالاموسی و هیپوفیزي است، در صـورت نرمال بودن مقدار TBG ،اندازه گیري T4 در ارزیابی عملکرد تیروئید مفید بوده و در تشــخیص افتراقی این بیماریها حائز اهمیت می باشد.

اصول اندازه گیری کیت الایزای T4 انسانی پادتن علم

کیت اندازه گیري کمّی T4 بر مبناي سـنجش واکنش رقابتی ایمونوآنزیماتیک بر روي فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم، نمونه بیمار و مقدار ثابتی از T4 متصـل به آنزیم پراکســــید از (HRP) به حفره هاي پلی استرین پوشیده شده با آنتی بادي هاي ضد T4 افزوده می شود. در حین انکوباسیون T4 موجود در سرم بیمار با HRP-T4 براي تشکیل پیوند با آنتی بادي هاي ضد T4 وارد رقابت می شود. در نتیجه مقدار HRP-T4 متصل به T4-Ab با میزان T4 موجود در سرم نســــبت معکوس دارد.

پس از انکوباسیون مقادیر اضافی HRP-T4 و T4 موجود در سرم از طریق شسـتشـو از سیسـتم خارج می شود، سپس افزودن سوبســـتراي TMB (3 و́3 – 5 و́5 تترامتیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. شدت رنگ ایجاد شده با میزان T4 موجود در نمونه ها نسـبت عکس دارد. رنگ زائی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه یافته و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می شود.

شما میتوانید پروتکل محصول، محتویات کیت، وسایل مورد نیاز و همچنین نحوه محاسبه نتایج را از کاتالوگ قرار داده شده مطالعه نمایید.

توضیحات تکمیلی

برند

پادتن علم

سایز

96 تست, 192 تست

مشخصات کیت

Sample Type: Serum, Plasma
Sample Volume: 25 µl
Standards: 6 X (0-30 µg/dl)
Conjugate: HRP, ready to use
Substrate: TMB, ready to use
Controls: 2: LOW & HIGH
Sensitivity: 0.4 µg/dl
Incubation Time: 60 + 20 min.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت الایزای T4 انسانی پادتن علم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.