توضیحات

هپاتیت  Bدر اثر عفونت ویروسی  (HBV) از خانواده هپادنا ویریده که حاوی ژنوم  DNAحلقوی است ایجاد می‌شود. HBsAg لیپوپروتئین سطح ویروس هپاتیت  Bمی‌باشد. در بین آنتی‌ژن‌های سطحی، شاخص اسید آمینه  ۱۲۴ -۱۴۷هدف مهم در پاسخ ایمنی همورال است. اندازه‌گیری آنتی‌بادی علیه این آنتی‌ژن به‌عنوان شاخص مصونیت مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازنقطه‌نظر بیولوژیک پاک‌سازی ویروس به طور کلاسیک به‌وسیله ظهور آنتی‌بادی  (anti-HBs) علیه آنتی‌ژن استرالیایی (HBs Ag) در پروفایل سرولوژیک مشخص می‌شود. که به کمک کیت الایزا Hbc آنتی بادی IgM میتوان آن را تشخیص داد. 

افرادی که به‌صورت حامل مزمن ویروس هستند آنتی‌ژن ویروس را برای سال‌ها در سرم خود دارند. ولی آنتی‌بادی ضد  HBsدر آنها ظاهر نمی‌شود. وجود آنتی‌بادی دلیل بر روبرو شدن قبلی با عفونت، بهبودی و یا ایجاد ایمنی علیه هپاتیت  Bبه‌وسیله واکسیناسیون می‌باشد. در کسانی که به هپاتیت  Bمبتلا شده‌اند.    Anti-HBs  معمولاً در پایان دوره پنجره ای  Window Period و متعاقب پاک شدن سرم از  HBs Agدر خون ظاهر می‌شود و تیتر آن تا سال‌ها بالا می‌ماند. عدم تولید  Anti-HBs پس از دوره پنجره ای موید ابتلای فرد به فرم مزمن بیماری است که این اتفاق تقریباً˝ در  %۵ از مبتلایان به وقوع می‌پیوندد.

معرفی برند های تولید کننده و وارد کننده کیت الایزا Hbs-Ab

 

کیت الایزا Hbs-Ab پیشتازطب

اساس آزمایش در این کیت بر روش  Antigen Sandwich Enzyme Immunoassayاستوار می‌باشد. چاهک‌های پلیت با آنتی‌ژن‌های نوترکیب    HBs زیر نوع‌های  adو ay پوشش داده شده‌اند، در هنگام آزمایش، پس از افزودن سرم، در صورت وجود آنتی‌بادی‌های اختصاصی علیه آنتی‌ژن‌های، (IgM-IgG-IgA) HBsآنتی‌بادی‌ها از طریق یک Fabبه آنتی‌ژن‌های کف چاهک متصل می‌شوند. پس از انکوباسیون و شستشو، محلول آنزیم کونژوگه که حاوی آنتی‌ژن‌های، HBsنشان‌دار شده با آنزیم  HRPمی‌باشد به چاهک‌ها اضافه می‌شود.

این آنتی‌ژن‌های کونژوگه به‌صورت اختصاصی به  Fab آزاد آنتی‌بادی‌های اتصال یافته به کف چاهک متصل شده و ایجاد کمپلکس می‌نمایند. پس از انکوباسیون و شستشو، محلول سوبسترا و کروموژن به چاهک‌ها اضافه می‌شود. رنگ آبی ایجاد شده بعدازاین مرحله نتیجه تجزیه سوبسترا در اثر فعالیت آنزیم و تغییر رنگ محلول کروموژن ناشی از این واکنش می‌باشد. شدت این رنگ متناسب با تعداد کمپلکس‌های ایمنی ایجاد شده در چاهک‌ها است. با افزودن محلول متوقف‌کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می‌شود که بهترین جذب نوری را در طول موج  ۴۵۰ نانومتر دارد .

محتویات کیت الایزا Hbs-Ab پیشتازطب

۱-پلیت  ۹۶ خانه حاوی چاهک‌های پوشش داده شده با آنتی‌ژن‌های اختصاصی HBs

۲-محلول آنزیم کونژوگه آماده مصرف Enzyme Conjugate Ready To Use. یک ویال حاوی  ۱۲ میلی‌لیتر آنتی‌ژن  HBsمتصل شده به آنزیم پراکسیداز در محلول بافری حاوی پروتئین و نگهدارنده .
۳- سری استانداردها  ۵ : (Standards set) ویال استاندارد شامل غلظت‌های صفر، ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و mIU/ml200 از آنتی‌بادی ضد  HBsکالیبره شده در برابر استاندارد WHO (هر ویال استاندارد حاوی ۱/۵میلی‌لیتر می‌باشد).
۴- سرم کنترل : (Control Serum) یک ویال حاوی ۱/۵میلی‌لیتر سرم کنترل با غلظت مشخص درج شده بر روی برچسب ویال.
۵- محلول رنگ‌زای یک‌مرحله‌ای  ۱ : (Chromogen-Substrate)ویال حاوی ۱۲ میلی لیتر .
۶- محلول شستشو  : (Wash Solution)یک ویال حاوی ۵۰ میلی‌لیتر محلول شستشوی غلیظ ۲۰Xجهت تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، مقدار موردنیاز را با آب مقطر به نسبت ۱/۲۰رقیق نمایید .
۷- محلول متوقف‌کننده  : (Stop Solution) یک ویال حاوی ۱۲ میلی‌لیتر اسیدکلریدریک ۱ نرمال .

۸-برچسب مخصوص پلیت

نکات قابل‌ذکر برای مصرف‌کنندگان :

۱- محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت هستند .
۲- این کیت صرفاً جهت اندازه‌گیری  Anti-HBsدر سرم و پلاسمای انسانی طراحی و ساخته شده است .
۳- از مخلوط کردن محتویات کیت‌ها با شماره ساختهای مختلف جداً خودداری نمایید .
۴-کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود آنتی ژن‌های  HBsو  HIVو آنتی بادیهای  HIVو  HCVکنترل گردیده. و فاقد این عوامل می‌باشند. (غیر فعال سازی سرم یا پلاسما بمدت نیم ساعت در ۵۶درجه سانتی گراد انجام گرفته است). جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می‌کنند از تماس مستقیم با مواد بپرهیزند .
۵-هنگام انجام آزمایش حتماً از دستکش‌های یکبار مصرف استفاده کنید. همچنین استفاده از عینک‌های آزمایشگاهی هنگام کار با سرمهای بیماران توصیه می‌شود .
۶-سرمهای مثبت از نظر آنتی بادیهای ضد، HBsوسایل و محلول‌های  washمشکوک به آلودگی را بعد از اتمام کار. حداقل به مدت  ۳۰دقیقه درون محلول هیپوکلریت سدیم %۵ یا محلول‌های مناسب ضد عفونی کننده دیگر قراردهید. همچنین اتوکلاو کردن، به مدت  ۱۵دقیقه در  ۱۲۱°Cپیشنهاد می‌گردد .

شرایط نگهداری کیت الایزا Hbs-Ab پیشتازطب

(۱کیت را در یخچال بین دمای  ۲تا  ۸درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
(۲چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمگیر نگهداری نمایید. پایداری پلیت بعد از باز کردن آن  ۴ماه میباشد.
(۳پایداری محتویات کیت )قبل از باز شدن درب کیت (تا پایان مدت انقضاء نوشته شده بر روی هر یک از آنها می‌باشد. توصیه می‌شود بعد از باز کردن کیت حداکثر در فاصله زمانی  ۴ ماه از آن استفاده نمایید.
(۴ محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت  ۱/۲۰رقیق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط  ۲ – ۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می‌باشد.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

سرم یا پلاسمای  EDTAدار را می‌توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود. از سرم یا پلاسمای رقیق شده یا مخلوط شده با نمونه‌های دیگر نباید استفاده کرد. نمونه را می‌توان به مدت یک هفته در دمای  ۲تا  ۸درجه سانتی گراد و یا برای مدت زمان طولانی تر در دمای  -۲۰درجه سانتی گراد نگهداری نمود. (در ضمن باید از  Freez-thawنمودن نمونه پرهیز شود). از نمونه‌های مشکوک به آلودگی میکروبی جهت انجام تست استفاده نشود.

توضیحات عمومی

۱-قبل از شروع مراحل آزمایش، تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق برسانید. جهت ماندگاری بهتر پلیت، مانند دیگر اجزاء کیت، پلیت را بعد از رسیدن به دمای محیط ازکیسه مخصوص آن خارج کرده. و چاهکهای مورد نیاز را بردارید.

۲-بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند.
۳-از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید.
۴-پس از افزودن محلول متوقف کننده، جذب نوری چاهک‌ها حداکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می‌باشد.
۵- برای کسب نتایج مطلوب، باید شستشوی چاهک‌ها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهک‌ها تخلیه شوند.
۶-از مهم‌ترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب، زمان انکوباسیون مناسب می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلول‌های مورد نیاز را آماده نموده و درب محلول‌های مورد نیاز را باز کنید. این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمپلینگ باعث نتایج مطلوب تری می‌شود.

قیمت خرید کیت الایزا آنتی بادی Hbs

قیمت خرید کیت الایزا آنتی بادی Hbs باتوجه‌به انتخاب کیت الایزا آنتی بادی Hbs ایرانی یا کیت الایزا Hbs-Abخارجی متغیر می‌باشد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود بعد از مشاهده و برسی کاتالوگ کیت الایزا آنتی بادی Hbs برندهای ارائه شده در این صفحه با کلیک بر روی دکمه زیر به ابتدای صفحه رفته و با انتخاب برند و تعداد تست مدنظر، قیمت کیت الایزا  Hbs-Ab را مشاهده نموده و محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید.

مطالب مرتبط

None found

توضیحات تکمیلی

برند

پیشتازطب

تعداد تست

96 تستی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.