توضیحات

کیت IgA پارس آزمون مناسب برای تشخیص ایمونوگلوبولین در سرم يا پلاسما با روش ایمونوتوربیدیمتريک می باشد.

کلاس های مختلف ایمونوگلوبولین های انسانی (IgE , IgM , IgA , IgG  وIgD ) گروهی از گلیکوپروتئین های ساختاری و عملکردی هستند.  IgA انسان دارای وزن مولکولی حدود 160 کیلو دالتون است. شامل دو زنجیره سبک یکسان و دو زنجیره سنگین یکسان است که توسط پیوندهای دی سولفیدی و به شکل γ به یکدیگر متصل هستند.

ایمونوگلوبولین A

IgA سرمی توسط B-Cell  های پلاسما تولید می شود و حدود  15% از ایمونوگلوبولین های محلول را تشکیل می دهد. تقریباً 90% از IgA سرمی منومر و بقیه دایمر و پلیمر است. IgA بیشتر روی سطوح غشاهای مخاطی وجود دارد. در بافت های مخاطی ریه و دستگاه گوارش،  IgA به شکل دایمری از سلول های پلاسما آزاد می گردد. دو قطعه γ شکل به وسیله یک زنجیره اتصالی و یک پپتید مخصوص به نام جزء ترشحی به یکدیگر متصل می شوند. این نوع از IgA ،IgA ترشحی نام دارد که به طور معمول در سرم انسان وجود ندارد. اما در مایعات دیگر بدن مانند اشک، عرق، ترشحات گوارشی و ریوی یافت می شود. عملکرد اصلی IgA سرم، اتصال به آنتی ژن و آزاد سازی مواد حاصل از کاتابولیسم آنتی ژن می باشد.

کاهش غلظت IgA سرم در سندروم های اولیه و ثانویه نقص سیستم ایمنی دیده می شود. افزایش یکی از کلاس های ایمونوگلوبولین ها که در اثر تومورهای بدخیم مغز استخوان به وجود آمده باشد، ممکن است باعث کاهش ایمونوگلوبولین های کلاس های دیگر از جمله IgA شود. همچنین در ورم شدید روده، به دلیل افزایش در از دست دادن IgA ممکن است کاهش غلظت IgA دیده شود.

افزایش غلظت IgA در عفونت های شدید و بیماری های اتوایمن مشاهده می شود. مخصوصاً فرآیندهای التهابی کبد می تواند باعث افزایش IgA سرم شود. همچنین اشکال مختلف میلوما مقادیر زیادی از IgA مونوکلونال و پلی کلونال را تولید می کند (مانند دیگر کلاس های ایمونوگلوبولین ها).

تعیین مقدار کمی IgA سرم برای تشخیص افتراقی این بیماری ها ضرورت دارد.

روش عملکرد كيت IgA پارس آزمون :

ایمونوتوربیدیمتریک

اساس آزمايش كيت IgA پارس آزمون :

در اين آزمايش غلظت IgA توسط اندازه گیری فتومتریک واکنش بین آنتی بادی های حساس شده بر علیه IgA انسانی موجود در کیت و آنتی ژن IgA موجود در سرم تعیین میگردد.

معرف های موجود در كيت IgA پارس آزمون :

توجه : مقادير زير بر حسب محلول آماده شده براي كار مي باشد.

شرايط نگهداري محلولهای کیت تشخیص IgA پارس آزمون :

محلول ها بايد در دماي 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهداري شوند و تا تاريخ مندرج بر روي ويالها  قابل مصرف مي باشند.

توجه : از فريز و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداري شود.

هشدارها

براي پايداری محلول ها از سديم آزايد استفاده می شود. لذا از بلعیدن و تماس مستقيم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداري کنید. در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده دهید.

كليه موارد ايمني معمول در آزمايشگاه در هنگام كار  با محلول ها رعايت گردد.

بهداشت و ايمني دفع مواد زائد

در مورد چگونگي دور ريز مواد در صورت وجود قوانين مدون طبق قانون موجود عمل  شود.

آماده سازي محلولهای کیت تشخیص IgA پارس آزمون :

محلول های معرف 1 و 2  آماده مصرف هستند.

لوازم و مواد  مورد نياز

 • تجهيزات معمول آزمايشگاه پزشكي
 • سرم فيزيولوژي ( محلول Nacl  با غلظت 9 گرم در ليتر )   

كاليبراتور و كنترلهای کیت تشخیص IgA پارس آزمون :

جهت كاليبراسیون كاليبراتور  TruCal Protein و جهت كنترل، TruLab Protein شركت پارس آزمون  بطور جداگانه تهيه شود.

روش تهیه کالیبراتور، کنترل و نمونه ها :

برای تهیه کالیبراتور ها، ابتدا كاليبراتور TruCal Protein را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کرده ( براي مثال 50 ميکرو ليتر کالیبراتور و 500 میکرو ليتر سرم فیزیولوژی ) تا به این وسیله کالیبراتور شماره 6 با غلظت ذکر شده در بروشور TruCal Protein را به دست آورید. سپس طبق شکل زیر از آن سریال رقت تهیه کنید تا به کالیبراتور شماره 2 برسید.

از کالیبراتور شماره 2 رقت تهیه شده را به کالیبراتور شماره 1 منتقل نکنید تا به این ترتیب کالیبراتور شماره 1 تنها سرم فیزیولوژی با غلظت صفر باشد. برای تهیه کنترل و نمونه ها، TruLab Protein و کلیه نمونه ها را به نسبت 1+10 با سرم فیزیولوژی رقیق کنید.

نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارين

 • 7 روز در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • 3 ماه در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • 6 ماه در دمای منهای 20 درجه سانتیگراد

از آلودگی نمونه ها و فریز مجدد نمونه ها خود داری شود.

روش انجام آزمايش :

طول موج :             340 نانومتر

قطر كووت :           يك سانتيمتر             

دما :                    37 درجه سانتيگراد

اندازه گيري :       فتومتر با بلانك معرف روي صفر تنظيم شود.

محاسبات :

براي محاسبه تغييرات جذب نوري (ΔA)، جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله اول براي هر كووت را از جذب نوري اندازه گيري شده در مرحله دوم كسر کنید. سپس تغييرات جذب نوري را براي کالیبراتور هاي مختلف را در جدول لگاريتمي وارد کنید و بر اساس منحني ای که به دست آمد، غلظت كنترل و نمونه ها را تعيين نمایيد.

ويژگيها و  كارآيي کیت تشخیص IgA پارس آزمون :

 • محدوده اندازه گيری

اين كيت جهت اندازه گيري IgA در محدوده 8 تا 880 ميلي گرم در دسي ليتر طراحي شده و در مواردي كه مقدار IgA بيش از 880 میلي گرم در دسي ليتر باشد بايد نمونه به نسبت 1 بعلاوه 1 با سرم فيزيولوژي رقيق و جواب آزمايش در عدد 2 ضرب شود.

 • پدیده منطقه ای

در این آزمایش تا غلظت 5000 میلی گرم در دسی لیتر پدیده منطقه ای مشاهده نشد.

 • عوامل مداخله گر

هموگلوبين تا غلظت 1000 ميلي گرم در دسي ليتر، بیلیروبین تا 60 میلی گرم  در دسي ليتر و تري گليسيريد تا غلظت 2000 ميلي گرم در دسي ليتر و RF تا غلظت 1700 واحد بین المللی در میلی ليتر باعث تداخل در آزمايش نمي شوند.

هیچگونه واکنش تقاطعی با IgG و IgM مشاهده نشد.
 • حساسيت

حداقل مقدار IgA قابل اندازه گيري 8 ميلي گرم در دسي ليتر مي باشد.

دقت ( در 37 درجه سانتيگراد )

دقت بر اساس پروتوکل EP-5 کمیته بین المللی استاندارد های آزمایشگاه های تشخیص طبی (NCCLS) 

مقايسه روشها

در مقايسه انجام شده جهت ارزيابي كيت IgA شركت پارس آزمون (Y) با يكي از متداولترين كيت های IgA در جهان (X) بر روي 81 نمونه بيمار نتيجه زير بدست آمد.

Y = 0.86 (X) + 19.1 mg/dl ; r = 0.983

دامنه مرجع

 

مآخذ :

 1. Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 667-78.
 2. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. In: Burtis CA, Ashwood ER. editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1999. p. 507-12.
 3. Bartl R, Hoechtlen-Vollmar W, Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st Frankfurt: TH-Books Verlags­gesellschaft; 1998. p. 742-58.
 4. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-20.
 5. Heil R, Koberstein R, Zawta B. Referenzbereiche für Kinder und Erwachsene. Roche Diagnostics 2004.44 – 45.

مطالب مرتبط

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.