توضیحات

کیت اندازه‌گیری میکروRNA با نام تجاری BiomiR تولید شرکت آناسل که با اختصاصیت بسیار زیاد قادر به تعیین میزان بیان MicroRNA در RNA استخراج شده از نمونه‌های مختلف مانند سلول، خون، سرم، پلاسما و غیره را دارا است.

اصول سنجش میکرو RNA با استفاده از Realtime PCR

یکی از روش‌های سنجش میزان بیان میکرو RNA در نمونه‌های زیستی استفاده از روش ریل تایم PCR است. در این روش بایستی قطعات میکرو RNA که از نظر اندازه بسیار کوتاه هستند به نحوی تکثیر شوند که بتوانیم آنها در نتیجه Realtime PCR مشاهده کنیم. دو روش کلی برای اندازه‌گیری میکرو RNA بالغ با استفاده از روش ریل تایم PCR عبارت‌اند از روش stem-loop RT  و روش مبتنی بر Polyadenylation . البته روش‌های دیگری نیز برای سنجش miRNA به روش ریل تایم PCR وجود دارد که چندان مرسوم نیستند.

در روش StemLoop تکثیر cDNA با استفاده از پرایمر اختصاصی میکرو RNA انجام شده و در مرحله Realtime PCR این cDNA با استفاده از پرایمر اختصاصی دیگری تکثیر خواهد شد. این روش به علت تولید اختصاصی cDNA از اختصاصیت بالاتری برخوردار است. در روش Polyadenylation  نمونه RNA با استفاده از یک پرایمر غیراختصاصی به cDNA تبدیل شده و تست Realtime PCR  توسط پرایمر اختصاصی میکرو RNA انجام خواهد شد. اگرچه اختصاصیت روش پلی آدنیلاسیون کمتر از روش استم لوپ است اما این روش باتوجه‌به امکان تست تعداد زیادی میکرو RNA در یک نمونه cDNA ساخته شده، در آزمایشاتی که نیاز به تست چندین میکرو RNA در یک دارند، ساده‌تر از روش استم لوپ به نظر می‌رسد.

در واقع انتخاب روش استم لوپ و یا پلی آدنیلاسیون کاملاً وابسته به شرایط آزمایش شما و حتی نوع میکرو RNA شماست که در زمینه این انتخاب تیم علمی آناسل به‌صورت رایگان به شما مشاوره خواهد داد. طراحی اختصاصی و دقیق پرایمرهای کیت سنجش میکرو RNA توسط تیم حرفه‌ای آناسل تضمین‌کننده صحت عملکرد، اختصاصیت و حساسیت کیت سنجش میکرو RNA بیومیر است.

نحوه عملکرد کیت سنجش بیان میکروRNA

عملکرد کیت بیومیر در دو مرحله ساخت cDNA و انجام تست RealtimePCR انجام می‌شود. در مرحله اول نمونه RNA استخراج شده با استفاده از پرایمر اختصاصی Stemloop به cDNA تبدیل شده و در مرحله بعدی با استفاده از جفت پرایمر مخصوص Realtiem PCR ارزیابی میزان بیان میکرو RNA نسبت به ژن رفرنس و با استفاده از نشانگر SyberGreen انجام خواهد شد.

ویژگی‌های کیت

  • اختصاصیت بسیار بالا و قابلیت تفکیک انواع بسیار نزدیک میکرو RNA
  • قابلیت عملکرد با نمونه‌های RNA استخراج شده با روش‌های مختلف
  • حساسیت بالا تا کمتر از 100 کپی از میکرو RNA
  • قابل‌ارائه برای کلیه میکروRNA هایی که توالی آنها شناخته شده است.

کاربردها

  • سنجش میزان بیان میکروRNA های بالغ در انواع نمونه‌های زیستی در مطالعات مختلف

فرایند سفارش

باتوجه‌به اینکه کیت بیومیر به‌صورت اختصاصی برای میکرو RNA موردنظر شما طراحی خواهد شد، در مرحله اول شما میکرو RNA یا میکرو RNAهای موردنظر خود را ارسال نموده و تیم علمی آناسل پرایمرهای اختصاصی شما را طراحی خواهند کرد. به‌محض دریافت پرایمر سنتز شده و انجام مراحل کنترل کیفی کیت، کیت اختصاصی شما آماده خواهد شد.

همچنین تعداد زیادی از پرایمرهای مرتبط با میکروRNA های پرکاربرد به‌صورت پیش‌طراحی شده در بانک پرایمر شرکت آناسل موجود هستند. کیت‌هایی که بر اساس پرایمر موجود در بانک آناسل ارائه می‌شوند با سرعت بیشتری آماده‌سازی و ارائه خواهند شد. به‌صورت میانگین فرایند طراحی، آماده‌سازی، کنترل کیفی و تحویل کیت میکروRNA بیومیر در حدود 20 تا 30 روز خواهد بود.

 لیست پرایمرهای میکروRNA انسانی موجود در بانک آناسل

NameSpeciesType
let7aHumanStemLoop
let-7cHumanStemLoop
miR-let7d-5pHumanStemLoop
miR-9HumanStemLoop
miR-15aHumanStemLoop
miR-16-5pHumanStemLoop
miR-16-1HumanStemLoop
miR-17-5pHumanStemLoop
miR-19a-3pHumanStemLoop
miR-21HumanStemLoop
miR-23bHumanStemLoop
miR-24-3pHumanStemLoop
miR-25-3pHumanStemLoop
miR-27b-3pHumanStemLoop
miR-28-5pHumanStemLoop
miR-29a-3pHumanStemLoop
miR-29b-3pHumanStemLoop
miR-30HumanStemLoop
Mir-3135a-5pHumanStemLoop
miR-31HumanStemLoop
miR-326HumanStemLoop
miR-33a-5pHumanStemLoop
miR-34aHumanStemLoop
miR-34bHumanStemLoop
miR-34a mutantHumanStemLoop
miR-34c-5pHumanStemLoop
cel-miR-39-3pHumanStemLoop
miR-92a-3pHumanStemLoop
miR-96-5pHumanStemLoop
miR-99a/100HumanStemLoop
miR-101HumanStemLoop
miR-106HumanStemLoop
miR-106aHumanStemLoop
miR-106bHumanStemLoop
miR-124-3pHumanStemLoop
miR-125a-5pHumanStemLoop
miR-125bHumanStemLoop
miR-125b-5pHumanStemLoop
miR-126HumanStemLoop
miR-126aHumanStemLoop
miR-128-3pHumanStemLoop
miR-129-5pHumanStemLoop
miR-130a-3pHumanStemLoop
miR-132-3pHumanStemLoop
miR-133a-5pHumanStemLoop
miR-137HumanStemLoop
miR-137-3pHumanStemLoop
miR-140-5pHumanStemLoop
miR-141-3pHumanStemLoop
miR-142-5pHumanStemLoop
miR-143HumanStemLoop
miR-144HumanStemLoop
miR-145-5pHumanStemLoop
miR-146a-5pHumanStemLoop
miR-146b-5pHumanStemLoop
miR-150HumanStemLoop
miR-151bHumanStemLoop
miR-152HumanStemLoop
miR-152-3pHumanStemLoop
miR-155HumanStemLoop
miR-155a-5pHumanStemLoop
miR-181a-5pHumanStemLoop
miR-182-5pHumanStemLoop
miR-185-3HumanStemLoop
miR-191HumanStemLoop
miR-193aHumanStemLoop
miR-193b-3pHumanStemLoop
miR-196a-5pHumanStemLoop
miR-198HumanStemLoop
miR-199b-3pHumanStemLoop
miR-204HumanStemLoop
miR-205HumanStemLoop
miR-210HumanStemLoop
miR-211HumanStemLoop
miR-214-3pHumanStemLoop
miR-216b-5pHumanStemLoop
miR-217HumanStemLoop
miR-218HumanStemLoop
miR-219a-5pHumanStemLoop
miR-219b-5pHumanStemLoop
miR-221-3pHumanStemLoop
miR-222HumanStemLoop
miR-223HumanStemLoop
miR-223-3pHumanStemLoop
miR-299a-5pHumanStemLoop
miR-300HumanStemLoop
miR-301bHumanStemLoop
miR-302bHumanStemLoop
miR-302-3pHumanStemLoop
miR-320aHumanStemLoop
miR-338-3pHumanStemLoop
miR-340HumanStemLoop
miR-342-5pHumanStemLoop
miR-345HumanStemLoop
miR-365a-3pHumanStemLoop
miR-372-3pHumanStemLoop
miR-376a-3pHumanStemLoop
miR-381HumanStemLoop
miR-421-3pHumanStemLoop
miR-432-5pHumanStemLoop
miR-449HumanStemLoop
miR-494HumanStemLoop
miR-449aHumanStemLoop
miR-449b-5pHumanStemLoop
miR-494-3pHumanStemLoop
miR-501-3pHumanStemLoop
miR-503-5pHumanStemLoop
miR-506HumanStemLoop
miR-513a-5pHumanStemLoop
miR-515HumanStemLoop
miR-517c-3pHumanStemLoop
miR-520hHumanStemLoop
miR-524HumanStemLoop
miR-549aHumanStemLoop
miR-557HumanStemLoop
miR-567HumanStemLoop
miR-568HumanStemLoop
miR-576-5pHumanStemLoop
miR-589-5pHumanStemLoop
miR-592HumanStemLoop
miR-597HumanStemLoop
miR-607HumanStemLoop
miR-616-3pHumanStemLoop
miR-629-5pHumanStemLoop
miR-646HumanStemLoop
miR-655HumanStemLoop
miR-660-5pHumanStemLoop
miR-661HumanStemLoop
miR-663HumanStemLoop
miR-1827HumanStemLoop
miR-3143HumanStemLoop
miR-3182HumanStemLoop
miR-4275HumanStemLoop
miR-4699HumanStemLoop
miR-5582-3pHumanStemLoop
miR-6507-5pHumanStemLoop
miR-1-3pRatStemLoop
miR-23aRatStemLoop
miR-26aRatStemLoop
miR-27bRatStemLoop
miR-29aRatStemLoop
miR-30aRatStemLoop
miR-33-5pRatStemLoop
miR-124RatStemLoop
miR-125bRatStemLoop
miR-132RatStemLoop
miR-133-3pRatStemLoop
miR-140RatStemLoop
miR-146aRatStemLoop
miR-155-3pRatStemLoop
miR-208bRatStemLoop
miR-206-3pRatStemLoop
miR-222RatStemLoop
miR-320RatStemLoop

مطالب مرتبط

None found

توضیحات تکمیلی

تعداد تست

25 تستی, 50 تستی, 100 تستی

ویژگی های محصول

میزان RNA اولیه : 1 تا 2 میکروگرم
بازده : قابلیت تشخیص کمتر از 100 عدد miRNA در نمونه
زمان مورد نیاز : در حدود 3 ساعت

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.