آب مقطر

9 ویژگی آب مقطر که آزمایش شما را خراب میکند !
آب مقطر، کلمه‌ای آشنا اما خطرناک؟! هرگز به ما گفته نشده که جوشاندن و جمع‌آوری بخار آب مقطر قابل شرب نیست؛ بلکه فرایندهای دیگری نیز نیاز است تا به استاندارد استفاده انسانی برسد. اما این فرایندها چیست؟ آبی که به این روش تهیه می‌شود مناسب استفاده آزمایشگاهی، کشت سلول و میکروب می‌باشد یا خیر؟ اصلاً […]