آزمایش های پیش از ازدواج

آزمایش مواد مخدر
برای تفسیر آزمایش به کمک کیت تست اعتیاد خط C مثبت است، دو خط C و T منفی است، بدون خط باشد دوباره تست گرفته شود. جهت درک بیشتر این موضوع به توضیح بیشتر و کامل تر در این باره می پردازیم.