آزمون مانیتول-سالت-آگار

آزمون مانیتول-سالت-آگار MSA برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس
آزمون مانیتول-سالت-آگار MSA برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس تست Mannitol Salt Agar(MSA) به عنوان یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی و غیر بالینی استفاده می شود. این محیط رشد گروهی از باکتری های خاص را تشویق می کند در حالی که از رشد دیگران جلوگیری می کند. […]