آماده سازی آنتی بیوتیک های رایج در آزمایشگاه

آماده سازی آنتی بیوتیک های رایج در آزمایشگاه
 این برگه منبعی است که نام، غلظت و آماده سازی آنتی بیوتیک های رایج در آزمایشگاه و مورد استفاده در بیولوژی مولکولی را در اختیار می گذارد. 2- آنتی بیوتیک ها 1. Carbenicillin 2. Chloramphenicol 3. D-Cycloserine 4. Gentamycin 5. Kanamycin 6. Kasugamycin 7. Nalidixic acid 8. Rifampicin 9. Spectinomycin 10. Streptomycin 11. Tetracycline 3- […]