آمار زیستی و میکروبشناسی

کتاب آمار زیستی و میکروبشناسی
آمار زیستی و میکروبشناسی خواننده را در بدست آوردن روش های آماری و اعمال آن ها بر روی داده ها، کمک می کند. آمار، مانند شیمی، میکروب شناسی، نجاری یا دوختن، مستلزم آن است که فرد برای یادگیری مفاهیم و روش های خاصی، زمان زیادی را صرف کند. کتاب آمار زیستی یک مرحله گام به […]