آپوپتوز

آشکار سازی مرگ آپوپتوزی با رنگ AnnexinV-PI
به طور کلی، اپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول ( Cell programmed death ) با ایجاد تغییراتی در غشا سلول همراه است. انتقال فسفولیپید فسفاتیدیل سرین از سطح سیتوپلاسمی غشا به سطح خارج سلولی آن به عنوان شاخص شروع مرگ اپوپتوزی در نظر گرفته می‎شود. نشان داده شده است که فسفاتیدیل سرین به طور […]