استاندارد کدورت

تهیه استاندارد مک فارلند McFarland
استاندارد مک فارلند McFarland مرجعی برای تخمین کدورت و میزان باکتری معلق در مایعات می باشد. برای تخمین غلظت باکتری، محلول آن با لوله استاندارد مقایسه می شود. در ادامه روش تهیه استاندارد مک فارلند شرح داده شده است؛ لوله های استاندارد با مخلوط کردن کلرید باریوم (BaCl2) 1% و اسید سولفوریک (H2SO4) 1% بر […]