استخراج پروتئین های پریپلاسمی

استخراج پروتئین های پریپلاسمی
سلول های باکتریایی توسط یک ساختار پیچیده و چند لایه ای به نام پاکت سلولی محافظت می شوند. در باکتری های گرم منفی، پاکت سلولی از یک غشای سیتوپلاسمی داخلی، یک دیواره سلولی پپتیدوگلیکانی و یک غشای خارجی حاوی لیپوپلی ساکارید تشکیل شده است که لایه پپتیدوگلیکان را احاطه کرده است. غشاهای درونی و بیرونی […]