استخراج پلاسمید

استخراج پلاسمید – H.C.Birnboim,J.Doly
روشی برای استخراج DNA پلاسمید از سلولهای باکتریایی تشریح شده است. این روشی سریع برای استخراج پلاسمید که می تواند با استفاده از ژل الکتروفورز ۱۰۰ یا بیشتر کلون در روز آنالیز کند و DNA پلاسمید به اندازه کافی خالص است که با آنزیم های محدود کننده قابل هضم است.
استخراج پلاسمید
استخراج پلاسمید پلاسمید مولکول DNA کوچکی‌ است که بطور مجزا از کروموزوم در یاخته وجود دارد. همانند سازی پلاسمیدها در سیتوپلاسم و بطور مستقل از ژنوم انجام می‌گیرد. پلاسمیدها معمولاً به شکل یک مولکول DNA دورشته‌ای حلقوی هستند (هرچند گونه‌های خطی پلاسمید نیز وجود دارند). هر پلاسمید دارای یک محل آغاز همانندسازی (ori) است که […]