استخراج DNA از خون کامل

استخراج DNA از خون کامل
پروتکل های بسیار متفاوتی و نیز کیت های متعددی برای استخراج DNA از خون کامل وجود دارد.روش ذکر شده در ادامه یکی از روش های معمول ارزان و قابل تکرار در مطالعات پژوهشی و بالینی است. این روش برای استخراج DNA از سلول های کشت بافتی یا بافت های جداسازی شده نیز کاربرد دارد. مواد […]