اسپور

رنگ آمیزی اسپور باکتری
سلول باکتریایی طبیعی به عنوان فرم رویشی سلول باکتریایی شناخته می شود. هنگامی که شرایط مساعد محیطی مانند تأمین مواد مغذی، دما، آب و اکسیژن فراهم شود، می تواند آزادانه تکثیر شود. اما برخی از گروه های باکتری، در معرض شرایط نامساعد مانند کمبود مواد مغذی، تأمین ناکافی اکسیژن یا CO2، کمبود آب و رطوبت، […]