الكل 70٪

تهیه الکل ۷۰ و اثر آن در محافظت از کرونا ویروس
الکل ۷۰٪ ضدعفونی کننده رایج در صنایع داروسازی ، بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی است. این ماده برای ضد عفونی کردن دست و سطوح تجهیزات و وسایل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد. نکته مهم این است که تنها تهیه الکل ۷۰ ایزوپروپیل به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده عمل می کند […]