الکتروفورز مجازی

الکتروفورز مجازی
الکتروفورز ژل یک روش آنالیز است که در کلیه رشته های علوم زیستی اجرا می شود. نتایج الکتروفورز ژل نشان دهنده اندازه نسبی قطعات است که برای نقشه برداری محدود و تحلیل قطعات PCR مفید است. روش استاندارد الکتروفورز که توسط الوین رینا و در مقاله bitesizebio توضیح داده شده است، از یک جریان الکتریکی […]