انتخاب روش کلونینگ

تکنیک کلونینگ TOPO
تکنیک کلونینگ TOPO کلونینگ TOPO یک تکنیک زیستی است که در آن قطعات DNA بدون نیاز به DNA لیگاز در وکتورهای خاص کلون می شوند. برای کلونینگ TOPO-TA “پایان چسبنده” ، پلیمراز Taq دارای یک فعالیت ترانسفراز ترمینال غیر وابسته به الگو است که یک دئوکسی آدنوزین منفرد (A) را به انتهای 3’از محصولات PCR […]
۵ فاکتور مهم در انتخاب روش صحیح کلونینگ
انتخاب روش کلونینگ شما روزها و هفته ها به فکر یک پروژه شگفت انگیز هستید. شما پروتکل های خود را نوشته اید، آزمایش های خود را طراحی کرده اید و معرف های خود را آماده کرده اید و می خواهید بهترین چیزها را مهندسی کنید. شما آماده کلون کردن هستید! اما … چطور؟ کلونینگ دیگر […]