انتخاب و نگهداری

رده سلولی: انواع، نامگذاری، انتخاب و نگهداری
توسعه و جنبه های مختلف دیگر کشت اولیه در بالا شرح داده شده است. اصطلاح رده سلولی به گسترش کشت پس از اولین ساب کالچر اشاره دارد. به عبارت دیگر ، هنگامی که کشت اولیه ساب کالچر می شود (زیر کشت می رود)، به یک رده سلولی تبدیل می شود. یک رده سلولی مشخص شامل […]