انواع پلیمراز

انواع پلیمراز
در حال حاضر ، ده ها منبع تجاری برای پلیمرازهای DNA PCR وجود دارد که نسخه های مختلفی از انواع مختلف آنزیم ها را ارائه می دهند. متداول ترین انواع آنزیم های مقاوم به دما که برای PCR استفاده می شود پلیمراز Taq ، Pfu و Vent DNA هستند. DNA پلیمراز Taq ، از T. […]