انواع PCR

انواع PCR
اختراع واکنش زنجیره ای پلیمراز) PCR( نقطه عطفی در تاریخ علوم زیســتی و پزشکی است. کاربرد PCR نه  تنها به طور کامل در زمینه تحقیقات ژنتیک مولکولی به خصوص در بیوتکنولوژی جانوری و گیاهی  انقلابی ایجاد کرده است بلکه این تکنیــک، ارتباط و کارایی مبتکرانه خود را در زمینه های دیگر علم پزشکی قانونی، سیستماتیک […]