اویدیتی الایزا

آزمون اویدیتی الایزا Avidity ELIsA
آزمون اویدیتی الایزا با توجه به نقش مهم کیفیت آنتی بادی ها در بسیاری از تست های دارویی و ایمونولوژیکی، شاخص اویدیتی که به عنوان توانایی اتصال آنتی ژن به آنتی بادی تعیین می شود، شاخص خوبی برای استعداد آنتی بادی در برقراری اتصال قوی با آنتی ژن خواهد بود. سنجش اویدیتی آنتی بادی IgG […]