بهینه سازی PCR

واکنش PCR: ده نکته که هیچ کس به شما نمی گوید- قسمت اول
آماده سازی واکنش PCR یکی از مهمترین مراحل تکثیر PCR است. DNA Taq پلیمراز، dNTPs ، بافر واکنش PCR ، آغازگر PCR و DNA الگو از ترکیبات مهم  PCR هستند. تهیه یک  PCR مناسب برای تکثیر موفق مهم است. نه تنها تکثیر بلکه تکثیر ویژه هدف برای  PCR ما است. ما باندهای DNA ناخواسته و […]
پروتوکل کلاسیک PCR
پروتوکل کلاسیک PCR یک نقطه شروع عمومی برای انجام PCR با استفاده از DNA ژنومی یا cDNA به عنوان یک الگو ارائه می دهد. همانطور که گفته شد پروتکل برای یک حجم واکنش 50 میکرولیتر طراحی شده است. با این حال ، واکنش را می توان تا 100 میکرولیتر یا پایین تر و تا 20 […]
بهینه سازی PCR
با طراحی پرایمر مناسب، بهینه سازی شرایط و تکنیک های آزمایشگاهی، PCR می تواند یک روش قدرتمند برای تکثیر اکثر توالی های هدف باشد. الگوی هدف باید با استفاده از ژل الکتروفورز به عنوان یک باند واضح و بدون هرگونه لکه دار یا سایر علائم آشکار تکثیر غیر اختصاصی در مرحله بهینه سازی مشاهده شود. […]