بیوشیمی استرایر

بیوشیمی استرایر
بیوشیمی استرایر پیشرفت‌های جدید و شگفت‌آور موجود را معرفی می‌کند و در کنار آن از طریق ابزارهای یادگیری متنوع و جدید میان اصول پایه‌ای ارتباط برقرار می‌کند. بیوشیمی مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی در ارگانیسم های زیستی است. بیوشیمی با ساختار و عمل‌کرد اجزاء سلولی مثل پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک، و انواع دیگر زیست‌مولکول ها سر […]