ترنسفکشن با کلسیم فسفات

ترنسفکشن با کلسیم فسفات
ترنسفکشن با کلسیم فسفات می تواند باعث بیان گذرا DNA وارد شده به سلول هدف یا بیان پایدار در رده سلولی شود که دومی نیاز به فرآیند انتخاب با استفاده از دارو دارد.ترانسفکشن فرآیند انتقال اسیدهای نوکلئیک برهنه یا خالص به سلول های یوکاریوتی است. اصطلاح ترنسفورماسیون برای انتقال DNA غیر وبروسی به باکتری ها […]