تست بندیکت

آزمون بندیکت برای آزمایش کربوهیدرات های ساده
آزمون بندیکت یا Benedict’s Test برای آزمایش کربوهیدرات های ساده استفاده می شود. آزمایش بندیکت قندهای احیا کننده (مونوساکارید و برخی از ساکاریدها) را که دارای گروه های عملکردی آزاد کتون یا آلدهید هستند ، مشخص می کند. از محلول بندیکت می توان برای آزمایش وجود گلوکز در ادرار استفاده کرد. بعضی از قندها مانند […]