تست Checkerboard

روش تعیین غلظت بهینه آنتی ژن و سرم در تست الایزا Checkerboard
تست Checkerboard برای استفاده از روش الایزا به منظور بررسی پاسخ آنتی بادی علیه آنتی ژن مورد نظر، ابتدا باید شرایط بهینه برای غلظت آنتی ژن و رقت آنتی بادی تعیین گردد. در شرایط بهینه نتایج الایزا،کمترین میزان پس زمینه و بیشترین اختلاف در عدد OD نمونه های مثبت با گروه کنترل منفی را نشان […]