تست MTT

تست MTS
از یک روش رنگ سنجی برای اندازه گیری سلول های زنده استفاده می شود. در واقع این روش روشی برای ارزیابی تکثیر سلولی، زنده ماندن سلول و سمیت سلول می باشد. آزمایش Mts براساس احیای ترکیب تترازولیوم- Mts و تولید فرمازان رنگی توسط سلول های زنده است که این ترکیب در محیط کشت سلولی محلول […]