تفسیر آزمایش

چرا نتیجه یک آزمایش در دو آزمایشگاه متفاوت است؟
چرا وقتی یک آزمایش را در دو آزمایشگاه می‌دهیم جواب فرق دارد؟ حتماً برای شما هم پیش‌آمده است که در یک دوره آزمایش یکسانی را در دو آزمایشگاه متفاوت انجام داده و در بررسی نتایج متوجه شده باشید که رنج نرمال نتایج در هر آزمایشگاه متفاوت است. این سؤال مطرح است که چرا رنج نرمال […]