دستگاه الایزا ریدر

میکروپلیت ریدر
دستگاه میکروپلیت ریدر (Microplate – Reader ) معمولاً به نام های میکروفتومتریک – پلیت ریدر ، دستگاه الایزا ریدر و خوانش گر الایزا نیز نامیده می شود . یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج فتومتریک آزمایش الایزا طراحی شده است. میکروپلیت ریدر یـک اسپکتـروفتـومتـر اختصـاصی استکه بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت […]