دو نتیجه برای یک مقاله

دو نتیجه برای یک مقاله منتشر می شود
آزمایش غیرمعمولی که مجله بیهوشی انگلیس برای گسترش تلاشهای تکرارپذیری فراتر از روشها و نتایج ساده طراحی کرده است. یک مجله بیهوشی در انگلیس روند جدیدی را برای مطالعات چاپ شده در ژورنال اجرا کرده در این مطالعه برخلاف داوران همگانی معمولی، گروهی از محققان  فقط به بخشهای روشها و نتایج نگاه می کنند و […]