دیالیز پروتئین

دیالیز در مطالعه پروتئین ها
پیش از شروع پروتکل دیالیز همانطور که در کار با پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک، اغلب لازم است، مواد با وزن مولکولی کم، که ممکن است در یک مرحله از آزمایش دخالت کند را حذف می کنیم. به طور مشابه، اغلب مطلوب است که پروتئین نمونه را به یک سیستم بافر متفاوت برای کاربردهای پایین […]