راهنمای عملی اعتبار سنجی مبتنی بر سلول بر اساس GLP

کتاب راهنمای عملی اعتبار سنجی مبتنی بر سلول بر اساس GLP
در کتاب راهنمای عملی اعتبار سنجی، سردبیران آزمایشاتی را برای آن دسته از روشهای اعتبار سنجی توسعه داده اند که باعث می شود این کتاب برای هر کسی که از چنین آزمایش هایی در زمینه توسعه دارو استفاده می کند، حیاتی باشد. استفاده از آزمایشات مبتنی بر سلول در شرکت های داروسازی و بیوتکنولوژی به […]