راهنمای عملی پروتئومیکس

کتاب راهنمای عملی پروتئومیکس
این کتاب (راهنمای عملی پروتئومیکس) یک مطالعه ترکیبی، راهنما و مرجعی برای تجزیه و تحلیل موفقیت آمیز پروتئین ها با استفاده از رویکرد کلاسیک الکتروفورز دوبعدی 2D، طیف سنج جرمی و تحقیقات مربوط به پایگاه داده توالی می باشد. بخش اول کتاب راهنمای عملی پروتئومیکس، که در سبک کتاب های رفرنس نوشته شده است، کل […]