رنگ آمیزی اسپور باکتری

رنگ آمیزی اسپور باکتری
سلول باکتریایی طبیعی به عنوان فرم رویشی سلول باکتریایی شناخته می شود. هنگامی که شرایط مساعد محیطی مانند تأمین مواد مغذی، دما، آب و اکسیژن فراهم شود، می تواند آزادانه تکثیر شود. اما برخی از گروه های باکتری، در معرض شرایط نامساعد مانند کمبود مواد مغذی، تأمین ناکافی اکسیژن یا CO2، کمبود آب و رطوبت، […]