رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی باکتری ها
شما در این مقاله با انواع رنگ‌آمیزی باکتری‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف آشنا می‌شوید و خواهید توانست رنگ‌های مورداستفاده در آزمایشگاه میکروبی را بر حسب نوع باکتری و یا جهت برسی جزئی خاص در ساختمان باکتری، دسته‌بندی نمایید. پیش تر در مقاله های “تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی“، “رنگ‌آمیزی کپسول باکتری ها“، […]