رنگ آمیزی اندوسپورها

رنگ آمیزی اندوسپورها – قسمت دوم
در سال 1922 ، دورنر روشی را برای رنگ آمیزی اندوسپور ها منتشر کرد. شفر و فولتون روش Dorner را در سال 1933 اصلاح کردند تا روند سریعتر شود. رنگ آمیزی اندوسپور یک روش افتراقی است که به طور انتخابی آندوسپورهای باکتریایی را رنگ می کند. هدف اصلی از رنگ آمیزی آندوسپور ، تمایز اسپورهای […]