رنگ آمیزی کریستال ویوله (رنگ آمیزی ساده) باکتری

رنگ آمیزی کریستال ویوله (رنگ آمیزی ساده) باکتری
 رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، اطلاعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشکار می سازد. مشاهده بسیاری از ارگانیسم ها به وسیله میکروسکوپ نوری مشکل است ، زیرا ، آن ها نور را به مقدار زیاد جذب ، منعکس یا منکسر […]