رنگ آمیزی کپسول

رنگ آمیزی باکتری ها
شما در این مقاله با انواع رنگ‌آمیزی باکتری‌ها در دسته‌بندی‌های مختلف آشنا می‌شوید و خواهید توانست رنگ‌های مورداستفاده در آزمایشگاه میکروبی را بر حسب نوع باکتری و یا جهت برسی جزئی خاص در ساختمان باکتری، دسته‌بندی نمایید. پیش تر در مقاله های “تفاوت در ساختار باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی“، “رنگ‌آمیزی کپسول باکتری ها“، […]
رنگ آمیزی کپسول باکتری ها
رنگ آمیزی کپسول باکتری ها ، مشاهده کپسول باکتری ها را مقدور می سازد. دیواره سلولی برخی از باکتری ها به وسیله لایه ای مرکب از پلی ساکارید ها ، گلیکو پروتئین ها یا اشتراکی از پلی ساکارید ها و پلی پپتید ها تشکیل شده اند. این لایه را همچنین گلیکوکالیکس هم می نامند. وجود […]