سیستم کلونینگ Gateway

سیستم کلونینگ Gateway
سیستم کلونینگ Gateway ، از اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط Invitrogen اختراع و تجاری شده است، یک روش مولکولی است که محققان را قادر می سازد با استفاده از یک مجموعه اختصاصی از توالی های نوترکیب، سایت های “Gateway att” و دو آنزیم اختصاصی به نام “LR Clonase ” ، و “BP Clonase”، قطعات DNA را […]