شکل کلنی

شکل ظاهری کلنی میکروبی
باکتریها به شکل کلنی بر روی محیط های جامد رشد می کنند. کلنی به عنوان یک توده قابل مشاهده از میکروارگانیسم ها تعریف شده است که همگی از یک سلول مادر واحد منشأ می شوند، بنابراین یک کلونی از باکتری های یکسان از نظر ژنتیکی تشکیل می شود. در شناسایی باکتریها و قارچها چگونگی رشد […]