فرمانتور

فرمانتور
فرمانتور یا محفظه ی تخمیر نوعی راکتور زیستی می باشد که عملکرد آن در بر گرفتن میکرو ارگانیسم های تخمیری و کنترل آن ها می باشد. در تعریف تخمیر عبارت از مسیر اقتصادی به سمت تولید مواد خام مهم) اتانول ، اسید لاکتیک) و غذا های تبخیری می باشد. یک فرمانتور باید قادر به کنترل […]