قارچ

Recombinant Gene Expression Book
اطلاعات موجود در کتاب (Expression Recombinant Gene) در بخش های میزبان بیولوژیکی، باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و سلول های گیاهی و حیوانات و سلول های حیوانی، ارائه شده است. در جدول همراه، خواننده نگاهی جامع از مطالب و سازمان بندی کتاب و فراتر از موضوع پیدا خواهد کرد. اگرچه هر فصل به اجزای اساسی […]