محلول استاندارد

کالیبراسیون و محلول استاندارد
کالیبراسیون یعنی چه؟ در حوزه اندازه‌گیری و اندازه‌شناسی، کالیبراسیون به مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط دستگاه تحت آزمایش با استانداردهای کالیبراسیون بادقت شناخته شده گفته می‌شود. به معنای دیگر، کالیبراسیون مقایسه‌ی بین اندازه‌گیری شناخته شده (استاندارد) و اندازه‌گیری با استفاده از ابزار شما است. به طور معمول، دقت استاندارد باید ده برابر دقت دستگاه اندازه‌گیری […]