محیط کشت میکروبی

نکات مهم در انتخاب محیط کشت میکروبی
کشت سویه‌های میکروبی در این مقاله کوشیده‌ایم ضمن گردآوری مطالب کاربردی جهت انتخاب محیط کشت مناسب آزمایش میکروبی شما، به برسی انواع محیط کشت میکروبی و ارائه خلاصه‌ای از ویژگی‌های مواد مورداستفاده در این محیط کشت‌ها داشته باشیم. همان‌طور که میدانیم نتایج آزمایشگاهی به جمع‌آوری نمونه‌های باکیفیت میکروبی بستگی دارد ازاین‌رو اولین قدم جهت کشت […]