معرف ها و رنگ های آزمایشگاهی

روش تهیه رنگ ها و معرف های آزمایشگاهی قسمت دوم
روش تهیه معرف های آزمایشگاهی نین هیدرین پودر نین هیدرین= ۳/۵g استن= ۵۰cc بوتانول = ۵۰cc استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید. معرف های آزمایشگاهی در ظـرف تیـره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود روش تهیه ویتامین K1 پودر […]
روش تهیه معرف ها و رنگ های آزمایشگاهی قسمت اول
روش تهیه معرف آزمایشگاهی VP – تهیه آلفا نفتول (معرف A) پودرآلفا نفتول: ۵g اتانول: ۱۰۰cc -تهیه KOH ( پتاس ) (معرف B): ۴۰g :KOH کراتین (cr) : 0.3g آب مقطر: ۱۰۰cc معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری میشوند. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم اسـت به طور هفتگی (بر حسب میزان […]